Navigáció
· Főoldal
· Cikkek
· Fórum
· Linkek
· Kapcsolatfelvétel
· Keresés
· Vicc Rendszer
· RSS Hirek
· Videók
· VArcade

Vicc-Kategóriák
Politika
Bíróság
Általános
Szólások
Cigány
Zsidó
Szőkenős

Fontos hírek
1. A feladat neve: "Túlélés"

2. Elmebaj... nokság avagy lila fordulat

3. Mindenki gyarmata

4. A kazár-maffia

5. Holokauszt erőből

6. Sötét fellegek Európa egén...

7. A dzsinn kiszabadult a palackból...

8. Polgárok elleni globális elektronikus agresszió

9. Mit csináljunk a zsidókkal?

10. Túl szép, hogy igaz legyen... (Fontos!)

11. Obama vs. MT Keshe ultimátum vagy háború? (Terjesztendő!)

12. Saját energiával az NWO ellen

13. A hazudozás ideje lejárt!

14. A dohányzás megvéd a tüdőráktól

15. Mi lesz veled emberke?

16. Rezervátum

17. Tigáz vs Esküdtszék

18. Az első szemita csavar

19. Magyarország NWO szinkronizált terror-alkotmánya

20. Kiknek, mikor hozzák el a "világvégét"?

21. Vádirat, contrails kontra chem-trails!

22. "Egy út áll előttem, melyiket válasszam?"

23. Gyermekeink, Rokonaink, Barátaink élete sem érték számunkra?

24. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

25. Most akkor ki a hülye?

26. DIME: Izrael tiltott fegyvere

27. Megtalálták Európa legrégebbi civilizációját

28. Az ENSZ (NWO) szerepe... és a 2010. szeptemberi jelentése

29. Az 'Angolszász misszió' és más disszonanciák

Hírek oldalra...

RSS
Hírek


Hunszkíta Rádió

Puzdra

PJP Egyesület
- A betiltott EGYETEMES EMB...
- Az emberiség valódi bibli...
- Szavazás GERMÁNUL, RASSZI...
- Iráni rengés...
- Méretek az oceán alatt...

Posta Imre
- Világosság az előtér...
- BEZÁRT A BAZÁR - IDE MÁR ...
- Soros azokat is elhozná, ...
- Ali Baba és a 40 rabbi...
- Svájc Európa pusztulására...

Tempo Hírek
- 781.) Nem kell várnunk a ...
- 780.) Utolsó tárgyalás...
- 797.) Utolsó írás...
- Figyelem! Figyelem!...
- 795.)Adódik a kérdés, hog...

Hun Unio

Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
  Banki adósok és a végrehajtás (Fontos!!! Terjeszteni!!!)
Banki adósok és a végrehajtás (Fontos!!! Terjeszteni!!!)Ez az "útmutató" nagyon fontos, életet és életteret menthet, ne legyünk szűkmarkúak, lusták vagy kicsinyesek és juttassuk el mindenkinek, aki nehéz helyzetbe került. Sok múlik azon, hogy minél többen lehetőséget kapjanak kikerülni a bankok és a velük együttműködő volt és jelenlegi "kormányok" valamint a bankokat támogató "igazságszolgáltatási rendszer" piszkos karmai közül.

A Magyarok Istene Áldjon meg minden "Embert"!

/Tulok/


Cselekvési útmutató az ország kifosztott
lakossága részére az Apostoli Magyar Királyság
hatalom átvételi folyamatának befejezéséig,
2013. augusztus 20.-ig


1. A facebookon és más internetes portálokon az AMK térnyerése már megállíthatatlan. A további mozgósítással fel kell gyorsítani a folyamatot. A www.tempopart.hu, www.tempohirek.com,
www.apostolimagyarkiralysag.hu, www.maghirdeto.hu, www.szentkoronabank.hu című hivatalos honlapjainkon lévő adatbázisból minél több hírt osszatok meg a facebookon illetve hozzászólások formájában minden más internetes portálon, ahol van hozzászólási lehetőség, akár regisztráció útján is. Elsődlegesen a Szentkoronára, mint elektronikus fizetőeszközre történő regisztrációval kapcsolatos linket: Link . Célszerű a megosztásokon és a hozzászólásokon túl a levelezőrendszeretekben is kiküldeni más TEMPO Pártos anyagokkal, reklámvideókkal és más ott található fontos dokumentumokkal együtt
(Videó
Video
Video
Apostoli Magyar Királyság Link1
Apostoli Magyar Királyság Link2
Apostoli Magyar Királyság Link3

Ami a csövön kifér, és győz a vér nélküli FORRADALOM!


2. A fenti anyagokban folyamatosan tettük közzé az adósmentő programpontjainkat. Az alábbiakban fontossági sorrendben ismételjük meg a cselekvés tervszerű feladatait:
a.) A már végrehajtási szakban lévő önálló bírósági végrehajtó előtti eljárásban haladéktalanul jelentsük be a Szentkoronával történő teljesítési szándékunkat a Vht. 41.§ (1.)-re való hivatkozással írásban, illetve a végrehajtói irodán jegyzőkönyv felvétele mellett, melyből kérjünk másolatokat. Link
Amennyiben a végrehajtást kérő a teljesítést írásban elutasítja, úgy jogunkban áll a Vht. 41.§ (5.) alapján pert indítani, ezzel egy időben a végrehajtási eljárást a per jogerős befejezéséig fel kell függeszteni.
b.) 1991. évi XLI. Törvény a közjegyzőkről a 131.§ alapján a közjegyzővel foglaltassuk közjegyzői okiratba, hogy visszavonjuk az egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatunkat. Link (131. § (1) Nem tekinthető közokiratnak az az okirat, amelyet a közjegyző a 120-129. §-ban foglaltak megsértésével vagy elmulasztásával készített.)

120. § (1)259 A közjegyzői okirat elkészítése alkalmával a közjegyző kötelessége, hogy

a) meggyőződjék a fél ügyleti képességéről és jogosultságáról, továbbá valódi szándékáról,
b) tájékoztassa a felet a jogügylet lényegéről és jogi következményeiről,
c) világosan és egyértelműen írásba foglalja a fél nyilatkozatait,
d)260 felolvassa a közjegyzői okiratot a fél előtt; a közjegyzői tanúsítványt csak akkor kell felolvasni, ha e törvény kifejezetten így rendelkezik,
e) meggyőződjék arról, hogy a közjegyzői okiratban foglaltak megfelelnek a fél akaratának,
f)261 előzetesen tájékoztassa a személyazonosság ellenőrzésével érintett felet az ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.
(2)262 A tervezeten eszközölt változtatás és kiegészítés szövegének kivételével mellőzhető a felek által rendelkezésre bocsátott írásbeli tervezet felhasználásával készített közjegyzői okirat felolvasása, ha a jogi képviselővel eljáró jogi személy felek, vagy a lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti állami kamattámogatással érintett hitelszerződést (jelzáloghitel szerződést) kötő felek a közjegyző előtt együttesen kijelentik, hogy az okirat tervezetét megismerték és ezért kérik az okirat felolvasásának mellőzését. A felolvasás mellőzése nem érinti a közjegyzői okirat készítésével kapcsolatban előírt egyéb kötelezettségek teljesítését. Nincs lehetőség a felolvasás mellőzésére, ha a felek bármelyike a 124. § a)-c) pontjában megjelölt személy.
A nyilatkozat közjegyző előtti visszavonásával a tartozáselismerő okirat illetve a végrehajtási záradék jogereje megszűnik. Ezáltal a hitelező kényszerül a követelés behajtásának érdekében bírósághoz fordulni. Ezzel egy időben a végrehajtási eljárások megszűnnek.
c.) Az ellehetetlenülésre hivatkozással keressük meg az illetékes bíróságot, hogy foglalják
jegyzőkönyvbe, és tájékoztassák a hitelezőinket, hogy a tartozásunk megszűnt. A törvényes
bírói intézkedések következtében tartozásaink megszűnnek, és kártérítési pereket indíthatunk a hitelezőinkkel szemben.


A teljesítés lehetetlenné válása

312. § (1) Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felelős.
(2) Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a kötelezett felelős, a jogosult a teljesítés elmaradása miatt kártérítést követelhet.
(3) Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a jogosult felelős, a kötelezett szabadul tartozása alól, és követelheti kárának megtérítését.
(4) Ha a vagylagos szolgáltatások közül valamelyiknek a teljesítése lehetetlenné válik, a szerződés a többi szolgáltatásra korlátozódik.
(5) Ha a lehetetlenülésért a választásra nem jogosult fél felelős, a másik fél választhat a lehetséges szolgáltatás és a lehetetlenné válás következményei között.
(6) Ha a lehetetlenné vált szolgáltatás tárgyának maradványa a kötelezett birtokában maradt, vagy a kötelezett a szolgáltatás tárgya helyett mástól kárpótlást kapott vagy igényelhet, a jogosult a maradvány, illetőleg a kárpótlás átengedését követelheti az ellenszolgáltatás arányos része ellenében.

3.) A fenti lépések megtétele a közüzemi számláinkon túlmenően minden további tartozásaink megfizetése alól mentesít bennünket. A továbbiakban ne fizessünk a hitelezőinknek egy fillért sem forintban, hiszen a minden magyar állampolgár részvételével alapított Szent Korona Bank a tartozásainkat átvállalta, és részünkre az igazolt, jogos követelések ellenértékét Szentkoronában folyósítja, hogy magunk tudjunk teljesíteni a hitelezőinknek, ha a követelésük vitatása körülményes, illetve biztosított.

Így a terheket nem mi viseljük tovább, hanem a hitelezőink, mivel ha a követeléseiket be akarják hajtani, nekik kell költséges és hosszadalmas bírósági eljárásokat indítani. A bankok nem élhetnek illetékfeljegyzési joggal, így be kell fizetniük a követelésük teljes összegének a 6%-át a bíróság részére.

Azzal, hogy további teljesítéseket nem eszközölünk hitelezőink felé, anyagilag ellehetetlenülnek, és a még regnáló Orbán-kormány nem tudja tőlük beszedni a bankra kivetett adókat, ezzel elősegítjük, felgyorsítjuk távozásukat. Az eljárások során a "hitelezőink" képviselői, banki ügyintézők, tanácsadók, ügyvédek, könyvelők, bírák, bírósági dolgozók és más "hivatalos személyek" megpróbálnak benneteket megfélemlíteni, lebeszélni a fenti cselekvésről, hogy ez nem kivitelezhető, mert nem jogszerű, stb., stb.. Ne higgyetek nekik, mert a fentiek alapján látható, hogy nem csak az Apostoli Magyar Királyság törvényei védenek bennünket, hanem még az illegitim 3. Magyar köztársaság törvényei is (Ptk., Btk., stb.).

A közüzemi számlák közül is a fontossági sorrend: villany, víz, internet, telefon (hogy kommunikálni tudjatok illetve elérhetők legyetek). Gáz, fűtés, stb. csak ezek után következik.
Otthonról az internetes mozgósítás kivitelezhető, semmilyen utcai megmozduláson ne vegyetek részt, mert az a horda érdekét szolgálja Link

Természetesen az Apostoli Magyar Királyság Kormányzói hivatala közben folyamatosan intézi a KIEGYEZÉS-ben foglalt hatalomátvétellel kapcsolatos teendőket, egyeztetve a hazai és a nemzetközi szervek illetékeseivel. A csata a kezdetek előtt eldőlt, a Jóisten döntött, nekünk már csak harcolni kell, de csak ésszel, mert többet ésszel, mint erővel. Az igazság győzni fog.
Csak jogerős bírói végzéssel kibocsátott fizetési meghagyás alapján lennénk végrehajthatók, és végrehajtásra csak és kizárólag az önkormányzati adóosztály, NAV, bírósági és az önálló bírósági
végrehajtó jogosult
(az esetek 90%-ban az önálló bírósági végrehajtót bízzák meg, mivel ő privát veszi le a végrehajtási költségeket, amiből vissza tud osztani a hordának, így az nem kerül az államkasszába, amit még külön el kellene lopniuk). A faktorcégek és más követeléskezelők (OTP Faktoring, EOS, Justitia, stb.), pribékjei nem hajthatnak be rajtunk törvényesen semmit, az általuk történő zaklatás esetén azonnal kérjetek rendőri segítséget, melyet meg fogunk kapni. Ha a fenti lépéseket megteszitek, hivatalos végrehajtók sem tudnak velünk szemben eljárni, ez elősegíti az ő távozásukat is, mivel nem lesz bevételük, és a náluk alkalmazottként dolgozó "polgártársaink" sem fognak ingyen dolgozni, és nekik is érdekükben áll, hogy az új nemzeti fizetőeszköz minél előbb teret nyerjen, mivel nekik is jár a havi 1.000 Stk alapjövedelem.

A fenti cselekvéssorozathoz minden segítséget megadunk, keressetek bennünket az ismert minden elérhetőségi helyeinken.

ÉLJEN AZ APOSTOLI MAGYAR KIRÁLYSÁG!!! ÉLJEN A HAZA, ÉS GYERTEK HAZA, HOGY GYŐZZÖN A VÉR NÉLKÜLI FORRADALOM. AZ UTCÁRA ELEGEK LESZNEK
GLATZ FERENC VEZETÉSÉVEL A PATAKI FÉLE BÍRÓK ÉS MÁS HORDATAGOK CIVIL
KEZDEMÉNYEZÉSNEK ÁLCÁZVA MAGUKAT, MERT MÁR ÁTLÁTUNK A SZITÁN.


Kecskemét, 2013.06.29.


Borbély József
kormányzó


Újabb fejlemény (forró drót):

József Kozma :

Javaslom, hogy a semmiségen kívül az ellehetetlenülést is be kell
jelenteni a bank hibájából, mert a semmis szerződés esetében az
eredeti állapot vissza állítása lesz a cél a Bíróságoknál, de ezen
kívül az ellehetetlenülés álláspontom szerint a hitelek döntő
többségénél meg áll ezért a Ptk. 312.§ (3) bekezdését lehet alkalmazni
ez kimondja, hogy a jogosult hibájából következik be az
ellehetetlenülés akkor a kötelezett szabadul a kötelezettsége alól és
kérheti kárának a megtérítését. Szóval jó munkát!!!....

Letöltés

  Hozzászólások
#1 | Moltez - 2013.06.30. 00:12:47
Ez tényleg működhet?
#2 | spartakusz - 2013.06.30. 10:03:40
sZEVASZTOK!

Minden működik - ha működtetjük! Csak koordinálni kell a kezdeményezéseket - ha együtt az erő - nincs lehetetlen.
becsülettel - tisztességgel e szerrel a tettel.
id. Kiss László
ui: sokan vannak akiket megszívatott a hódító, fogjatok - fogjanak - össze - a feladatok elvégzését illetően mert a mára a cél ismert, és egyetértenek - és egy az út - az odavezető utat meg együtt kell járni!
#3 | spartakusz - 2013.06.30. 10:13:49
Ha engem bíznának meg ez egység megteremtésével, az összes nemzeti párt-mozgalom vezetőjét bezárnám egy szobába és csak akkor adnék neki enni és engedném ki őket, hogyha egyezséget kötöttek. Ha nem megy, éhen halnak. Az nem működik, hogy öt-tíz-száz fős magukat nemzetinek valló csoportok a legerősebbel szemben határozzák meg magukat. A jelenlegi parlamenti erők közül, egyedül a Jobbik nem fél a konfliktusoktól, ha a magyarok, magyarság érdekeit kell képviselni. A többi párt megalkuvó, talán még gyávának is nevezhető. Ezek a konfliktusok viszont sok esetben felőrlik a párt erejét, és gyakran nem marad ideje arra, hogy egyeztessen kisebb szervezetekkel.
A kisebb csoportok-szervezetek egymás hibáit sorolják reggeltől estig, miközben elvész a haza ahelyett, hogy azt keresnék, mi a közös cél és hogyan érhetik el együtt azt..."

ez a fenti gondolat tetszik - de csak tiszta magyarokkal...

a pont a link: a többit a lenti ponton olvashatod:

http://betyarsere...-zsolttal/

becsülettel- tisztességgel e szerrel a tettel:
id. Kiss László
#4 | piskota - 2013.06.30. 10:28:09
A CSODÁT ne várjátok!
Azt NEKTEK, NEKÜNK kell létrehozni, megvalósítani!
Cselekedni, végre tenni, mindenképpen jobb, mint csendesen várni a kimúlást, míg végképp minden túlélési esélyt elvesznek!
Lehet példamutató honlapokon keseredni, mindent leszólni, éveken keresztül előrelátóan fecsegni, de tudomásul kell venni, tenni-akarás, tényleges cselekvés nélkül előrelépés nem lehetséges!
Mi a ráció a felhívásban? A reményen túl?
Százezrek érintettek az ellenük elkövetett, előre megtervezett, kimunkált, banki bűntettben.
Sokan kényszerhelyzetben kényszerültek a feltételeket elfogadni, sajnos valószínűsíthető, hogy a nagy többség, eléggé el nem ítélhető módon, a saját ostobaságának köszönheti, hogy besétált a rafináltan reklámozott banki csapdába!
Megtörtént, helyzet van!
A maffiózó bankárok, a mohó bankok, túl nagyot haraptak a lakosságba, a nemzetbe, illő, hogy most ez mind a torkukon akadjon...
Megemlítem, hogy Kásler Árpád is a közjegyzői sarokpontot ítélte közvetlenül támadhatónak...
Akinek ügye van, annak kötelező vállalni ügye bonyolítását, tovább-vitelét, a saját- és a köz javára!
Azt pedig mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy az érintettek, a kárhelyzetbe hozottak tömegei miatt, már mindenki érdekelt fél lett!
Magyarország további kifosztásának véget kell vetni!
Erre szolgál, szolgálhat az útmutató!
A méltatlan, nemtelen közjegyzői bűnpártoló eljárás széleskörű lehetőséget nyújt a tevékenységük, eljárásuk támadására, akár bűnpártolás címén elérhető tevékenységük felfüggesztése, illetve a perbevonásuk, annak minden következményével...
Sikert, csakis a kellő létszámú elindított eljárás hozhat, mely akár átütő is lehet, legalábbis az ígéretét hordozza...
A kilakoltatások, a bíróságok lebénulását eredményezheti!
Tessék megküzdeni magatokért!
Mi, akik nem közvetlenül érintettek, támogatjuk harcotokat! Ez a mi harcunk is!
Gyöngyösi Zoltán
#5 | Hegel - 2013.06.30. 13:10:21
Szomorú tapasztalatom hogy kb 5 hiteles ismerősőm közül 1 jött velem demonstrálni a 4 várja a tapsot, sültgalambot istencsudáját vagy mit.

Bármennyirre igaza van Piskótának a valóság valahogy igy néz ki.
#6 | Apostol - 2013.06.30. 15:29:45
Sziasztok!
Nagy Szeretettel Ölellek Benneteket!
Köszönöm Tulok Testvér, hogy ezt megírtad!

Áldjon meg az ISTEN!
#7 | Atos123 - 2013.06.30. 16:00:39
Nagyon szép és figyelemre méltó írás. Csak- vér, fájdalom, hatalmas emberi veszteség és könnyek nélkül nincs igazi rendszer váltás.
Csak gazda csere.
#8 | Renegat - 2013.06.30. 16:32:50
A Világ legnagyobb rákfenéje az agresszív, kapzsi Rothschildok által birtokolt és vezérelt cionista magánbankrendszer.

J. William Fulbright szenátor a szenátus külügyi bizottságának elnöke nyilatkozatában már 1973.otóber 7.-én a CBS Face the Nation-nak elmondta: "-Az izraeliek ellenőrzik a politikát a kongresszusban és a szenátusban" -az amerikai zsidó AIPAC-al a háttérben.Amerika jelenleg is foglya az izraeli érdekeltségű AIPAC-nak, a tényleges hatalom az ő kezükben van.És itt jön a képbe Rothschild, Bilderberg és a többi hasonszőrű gonosztevő pénzeszsák.

Markában tartja a világ bankrendszerének több mint 60%-át, de nekik az egész kell(-ene). Ezért erőlteti és finanszírozza a háborúkat hogy mindent megszerezhessen magának.Minden háború szítása mögött ők álltak, ahogy jelenleg Szíria és Irán esetében is.A végső cél, mint tudjuk Oroszország és később Kína, majdan az NWO s így összeáll a kép.

Néhány link az erről szóló bizonyítékok alátámasztására:

http://americanfr...et/?p=2743

http://www.hangth...ans-banks/

http://www.vetera...ans-banks/

http://www.vetera...ist-mafia/
#9 | Hegel - 2013.06.30. 18:01:18
Postán akartam kérni a nyugdijamat hogy a banki dolgokat megszüntethessem. Mit gondoltok a magyarnak nevezett postabank kártyát ki adta ki?
ERSTE BANK tulajdona!

Tehát erről ennyit!
Ja és a kormány milyen bankrendszert épit? semmilyent vagy ugyanolyant más vederbe folyatva ami =cseberrel.
#10 | Tulok - 2013.07.01. 00:38:54
Moltez, és Mindenki! Ez az eljárásmód nem csak működhet, de működik is, mert a hatalombitorlók törvényei szerint is alkalmazható, megfelel a jogi szabályozásnak. A bíróságok így is túlterheltek, ez teljesen leállítja a működésüket és a végrehajtásokat is.

Hegel! Azt még megértem, ha valaki fél elmenni a tüntetésekre, de azt már nehezen hiszem el, hogy valaki akkor sem mozdul, legalább a közjegyzőig, amikor kitűzték a végrehajtás dátumát...

Az "eljárásmenet" még kisebb kiegészítést kap holnap, útmutatóval és azzal is, hogy miként adjuk elő a szükséges okirat iránti igényünket...

  Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

  Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték

Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése


TÁMOGATÁS


PLAYER-1
PLAYER-2
PLAYER-3

Szavazás
Mikor foglalják el a zsidók teljesen Magyarországot?

Már elfoglalták...
Már elfoglalták...
44% [4 Szavazat]

Még 2018-ban.
Még 2018-ban.
0% [0 Szavazat]

2020-ig...
2020-ig...
0% [0 Szavazat]

Soha!
Soha!
56% [5 Szavazat]

Szavazatok: 9
Szavazáshoz be kell jelentkezni
Elindult: 2018.04.02. 17:17

Archívum