Navigáció
· Főoldal
· Cikkek
· Fórum
· Linkek
· Kapcsolatfelvétel
· Keresés
· Vicc Rendszer
· RSS Hirek
· Videók
· VArcade

Vicc-Kategóriák
Politika
Bíróság
Általános
Szólások
Cigány
Zsidó
Szőkenős

Fontos hírek
1. A feladat neve: "Túlélés"

2. Elmebaj... nokság avagy lila fordulat

3. Mindenki gyarmata

4. A kazár-maffia

5. Holokauszt erőből

6. Sötét fellegek Európa egén...

7. A dzsinn kiszabadult a palackból...

8. Polgárok elleni globális elektronikus agresszió

9. Mit csináljunk a zsidókkal?

10. Túl szép, hogy igaz legyen... (Fontos!)

11. Obama vs. MT Keshe ultimátum vagy háború? (Terjesztendő!)

12. Saját energiával az NWO ellen

13. A hazudozás ideje lejárt!

14. A dohányzás megvéd a tüdőráktól

15. Mi lesz veled emberke?

16. Rezervátum

17. Tigáz vs Esküdtszék

18. Az első szemita csavar

19. Magyarország NWO szinkronizált terror-alkotmánya

20. Kiknek, mikor hozzák el a "világvégét"?

21. Vádirat, contrails kontra chem-trails!

22. "Egy út áll előttem, melyiket válasszam?"

23. Gyermekeink, Rokonaink, Barátaink élete sem érték számunkra?

24. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

25. Most akkor ki a hülye?

26. DIME: Izrael tiltott fegyvere

27. Megtalálták Európa legrégebbi civilizációját

28. Az ENSZ (NWO) szerepe... és a 2010. szeptemberi jelentése

29. Az 'Angolszász misszió' és más disszonanciák

Hírek oldalra...

RSS
Hírek


Hunszkíta Rádió

Puzdra

PJP Egyesület
- A betiltott EGYETEMES EMB...
- Az emberiség valódi bibli...
- Szavazás GERMÁNUL, RASSZI...
- Iráni rengés...
- Méretek az oceán alatt...

Posta Imre
- Világosság az előtér...
- BEZÁRT A BAZÁR - IDE MÁR ...
- Soros azokat is elhozná, ...
- Ali Baba és a 40 rabbi...
- Svájc Európa pusztulására...

Tempo Hírek
- 782.) Választás 2022?...
- 781.) Nem kell várnunk a ...
- 780.) Utolsó tárgyalás...
- 797.) Utolsó írás...
- Figyelem! Figyelem!...

Hun Unio

Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
  Az első szemita csavar
Az egész művelt világot lázba hozták azok a domborművek, szobrok, pecséthengerek és ékírásos agyagtáblák, amelyek a folyamközben 1843-ban a francia Botta és 1845-ben az angol Layard ásatásain kerültek elő. A tudósok a legnagyobb igyekezettel láttak hozzá annak kikutatásához, hogy az ismeretlen ősnép, melynek a Botta-Leyard - féle leletek elkészítését tulajdonították, hogyan nevezte meg önmagát, milyenek voltak embertani adatai, milyen nyelven beszélt és nyelvüknek milyenek voltak a sajátosságai. Beszélt nyelvük a ma élő nyelvek közül, melyik nyelv sajátosságaihoz hasonlítanak a legjobban. Honnan származott ez a nép és mikor telepedett le a folyamközben, milyen volt a vallása, műveltsége, történelme stb.

A legfontosabb ezek közül annak a megállapítása volt, hogy ennek a folyamközi ősnépnek mi volt az anyanyelve.
A kezdetekben a tudósok az ősnépnek és nyelvének az akkád-cháld nevet adták. Ezt az elnevezést azonban nem sokáig használták, mert jött a zsidó Julius Oppert asszirológus, aki felülírta a történelmet és a folyamköz szkíta ősnépét átnevezte sumer-nak.

Nézzük meg, hogyan történt ez a "csavar" és mit okozott az egyetemes nyelvészeti és történelemkutatások tekintetében.
A régészeti leletek között nagy számban kerültek elő ékírásos cseréptáblák. Fontos lett kikutatni, hogy az ékírásjeleknek mik a hangértékei, hogy azok szavakat, szótagokat, vagy csak hangzókat jelölnek?

Miután 1844-ben Henry Rawlinson (1810-1895) angol katona-diplomata lemásolta a behisztumi sziklafeiratot, majd Georg F. Grotefend (1775-1853) német középiskolai tanár megfejtette. A háromnyelvű felirat közül az ó-perzsa feliratok adták meg a kulcsot a babiloni ékírás és nyelv megfejtéséhez. Ennek alapján jutottak el az asszír ékírás és nyelv megfejtéséhez is. Csak ezek után vált lehetővé az ős szkíta (sumer) ékírás és nyelv megfejtése.

Az angol Georg Smith a kujundicsi palota romjai között Asszurbanapli könyvtárát, és ebben ős szkíta (sumer) szövegeknek asszír fordításait tartalmazó ékírásos táblák ezreit találta meg, melyeket ma a British Museum őriz. A cseréptáblák között olyanok is vannak, amelyek az ős szkíta (sumer) nyelv nyelvtanát írják le. Vannak szótárak, vannak olyanok, amelyek az ős szkíta (sumer) szavak értelmét és azok kiejtését magyarázzák. Ezen ékírásos cseréptáblák nélkül az ős szkíta (sumer) nyelvet talán sohasem sikerült volna megfejteni.

Az ékírás megfejtése terén Grotefend, Rawlinson és Smyth elévülhetetlen érdemeket szerzett. Igen fontos eredményeiket csodálatosan éles, logikus okfejtéssel és némi szerencsével érték el.

A kor vezető tudósai között komoly, időnként személyeskedésig fajuló vita alakult ki az ős szkíta (sumer) nyelv sajátosságait illetően. A fő kérdés az volt, hogy a ma élő nyelvek közül, mely nyelv sajátosságaihoz hasonlítanak a legjobban?

A vitából Haribald Sayse (1846-1909), Francois Lenormant (1837-1885), Julius Oppert (1825-1905), Fr. Hommel (1859-1936), Joseph Halévy (1827-1917) és Fridrich Delitsch (1860-1925) szereplése emelkedik ki.

H. Sayse az oxfordi egyetemen az összehasonlító nyelvtudomány tanára volt.

J. Oppert zsidó származású volt, Hamburgban született, majd Franciaországban telepedett le, ahol a reimsi egyetemen német nyelvi lektori állást vállalt és az asszír nyelvet kezdte tanulni. Hamarosan asszirológus lett. Az ékírás tanulmányozásával a figyelmet annyira magára vonta, hogy a párizsi egyetemen az összehasonlító nyelvtudomány tanára lett.
Részt vett abban az expedícióban, amelyet a francia kormány 1852-ben a folyamközbe küldött. A folyamközi ősnépnek (ős szkíták) 1859. évi munkájában ő adta a "sumer" nevet.

Amikor megkérdezték tőle, hogy miért nevezte el ezt a népet és nyelvét sumer-nak, a következő választ adta: "A régi babiloni uralkodók sumer és akkád királyainak nevezték magukat. Akkád annak a vidéknek a földrajzi neve volt, amelyet sémiták laktak. Sumer, Babilonia nem sémita lakosságú vidékének elnevezése. Ezért Babilonia nem sémita lakosságát sumeroknak, nyelvüket pedig sumer nyelvnek nevezhetjük."

J. Oppert már 1855-ben a következőket írja:
"Az ékírást nem a semiták, tehát nem is az asszírok találták fel. Egy semita nyelv kifejezésére az ékírás - szótagoló jellege folytán - nem igazán megfelelő. Az asszír jelek hangértékei egyébként sincsenek a legcsekélyebb vonatkozással sem a jelek képi jelentéseire."


J. Oppert az ékírásnak 16 féle típusát ismerte. Nem csak a "sumer" elnevezés, de az ékírásnak a keilschrift és az écriture de cuneiforme elnevezés is az ő nevéhez fűződik.

J. Halévy zsidó származású, Drinápolyban született, és Párizsban a héber irodalom elismert tudósa lett. Sok keleti nyelvet beszélt. Abessziniában és Yemenben régészeti kutatásokat végzett és sok sziklafeliratról másolatot készített.

Miután az Ó-Testamentum szerint az emberiség Noé gyermekeitől származik, nem tudta elhinni, hogy Mezopotámiában (folyamköz ógörög elnevezése) az igen korai időkben semita népen kívül más nép is élt, s hogy az már I.Sargon (i.e.2260) idején is a műveltség magasabb fokán állott, mint a semitáké.

F. Hommel az ékírásos táblákat sokáig a British Museumban, majd később a berlini egyetemen tanulmányozta.

F. Delitzsch az erlangeni egyetemen a semita nyelvek tanára volt.

J.Halévy a vitába akkor kapcsolódott be, amikor még csak kétnyelvű (bilingvisztikus) asszír- ős szkíta (sumer) és babiloni- ős szkíta (sumer) nyelven írt ékírásos cseréptáblák álltak rendelkezésre.
Halévy azt állította, hogy akkád, cháld, sumer néven nevezett ősnép és ősnyelv sohasem létezett. Szerinte a kétnyelvű ékírásos cseréptáblák azonos szövegei közül az egyik szöveg szemíta nyelven, a másik szöveg pedig a szemita papok titkos nyelvén van megírva.

Állítása helyességét azzal igyekezett bizonyítani, hogy ha akkád, cháld, sumer nép és nyelv valaha is létezett volna, akkor az ásatásoknál egynyelvű, csupán sumer nyelven írt ékírásos cseréptáblák is előkerültek volna.

Halévy különböző érvekkel azt is igyekezett bebizonyítani, hogy az ékírás a szemita nép géniuszának terméke, s hogy az a fejlett kultúra is, amelyről az ékírásos cseréptáblák tanúskodnak, tiszta szemita kultúra.

Halévy nagy tudása és magas kora miatt nagy tekintélynek örvendett. Azonban egy újabb felfedezés hatására érvei tarthatatlanokká váltak.

Ernesr de Sazek a Tigrist és Eufráteszt összekötő, Satt el Haj nevű ősi szkíta csatorna mellett lévő dombot 1880-ban feltárta. Ezt a dombot az arabok Tello-nak nevezik, de amely Lagas, az ősi szkíta város romjait takarja. Itt i.e. a IV. évezredből származó olyan szobrok, pecséthengerek, ékírásos cseréptáblák kerültek elő, amelyek már csak egy nyelven, ős szkíta (sumer) nyelven vannak megírva. Ezek ma a Louwre féltve őrzött kincsei.

A leletek tehát abból a korból valók, amikor a folyamköz népe az ős szkíta volt és területén szemita népek még nem léteztek.

A tellói leletekről szóló tudományos leírásokat az Academie Francaise csak 1882-ben hozta nyilvánosságra. Tehát minden kétséget kizáró módon bebizonyosodott, hogy Mezopotámia területén az igen korai időkben élt egy ragozó nyelvet beszélő nép, ez pedig az ős szkíta volt, amelyet J. Oppert 1859-ben átkeresztelt sumer-nak.

J. Oppert az írás feltalálását a scytháknak (szkítáknak) tulajdonította, amit Lenormant, Rawlinson, Sayse és végül Hinks is elfogadott, de ő háromféle scythát különböztetett meg: méd-scytha, kasdo-scytha és ős-scytha. Ez utóbbit nevezte sumer-nak.

Kérem a tudósokat, ne folytassák tovább a kutatásokat a sumer- szkíta folytonosságot (continuitás) illetően, mert az nem létezik!

Létezik viszont az ős szkíta-sumer folytonosság, de már azt sem kell kutatni, mert ismét tényként kezelhetjük, és taníthatjuk!
A történet itt még nem ért véget.

J. Oppert 1863. január 13-án a Société Francise de numismatique et d' archeologique társaságban megtartott előadásában jelentette ki először, hogy az ős szkíta (ős scytha) (sumer) nyelv a ma élő nyelvek közül a magyar és török nyelvekkel rokonságot mutat.

Fr. Lenormant régész volt, de mint nyelvész is kiváló volt, mert ő teremtette meg a szumír philológiát és állapította meg az alábbiakat:
1.) A szemita nyelvek flektáltak, a szumír nyelv agglutinált.
2.) A szemita nyelvekben a szó tőhangzója megváltozhat, míg a szumír nyelvben nem.
3.) A szemita nyelvekben a szavaknak nemei vannak, a szumír szavaknak nincsenek.
4.) A szemita nyelvek előragokat (prefix) használtak, a szumír nyelv utóragokat (suffix) használt.
5.) A szemita szavak zöme 2-3 tagú, a szumír szavak zöme egytagú.
6.) A szemita (asszír, babilóniai stb.), valamint az árja (indoiráni és indoeurópai) nyelvek hajtogató (konjugáló-flektáló), a szumír nyelv pedig olyan ural-altáji eredetű, ragozó (agglutináló) nyelv, amely az előbbiektől szerkezet és fogalomképzési rendszer tekintetében lényegesen különbözik.


1880. után két prominens finnugrista August Ahlqvist és Ottó Donner áttekintette Lenormant munkáit és azt következtették ki, hogy a sumeri határozottan nem egy ural-altáji nyelv. Ezt széles körben a sumer-ural-altáji hipotézis végének tekintették és azóta az asszírológusok általánosan elutasítják.

A J.Oppert-J.Halévy vitát közös megegyezéssel végül J.Oppert nyerte. Vitáik során "divatba" hozták a sumer elnevezést, majd fokozatosan elhallgatták az ős szkíta-sumer folytonosságot (continuitást).
A vita hevében Joseph Halévy 1867 után még "elejtett" egy fontos információt. Azt állította ugyanis, hogy az ős szkíta (sumer) nyelv nem természetes, hanem egyfajta mesterséges nyelv, amelyet titkos célokra hoztak létre.
Az ezzel kapcsolatos kutatások rendkívül meglepő dolgokat tártak fel, amelyekkel a következő tanulmányomban kívánok részletesen foglalkozni.

A "nyelvtudomány" ma a sumer nyelvet izolált nyelvnek tekinti. Ez azt jelenti, hogy szigetnyelv, vagy elszigetelt nyelv. Abszolút értelemben, más élő nyelvekkel demonstrálható genealógiai kapcsolatok nélküli természetes nyelv. Más szavakkal élve, egy olyan nyelv, amelynek nincs közös őse más nyelvekkel. A gyakorlatban ez egy olyan nyelvcsaládot jelent, amely család csupán egyetlen nyelvből áll.

A témához kapcsolódik a következő információ:
E.Delitsch 1902-ben a Deutshe Orient Gesellshaft (Német Keleti Társaság) előadó termében (amely társaság főleg Babilon feltárási munkájából a maga részét nagyon is kivette), olyan saját tanulmányát olvasta fel, amely a német népet nagyon is meglepte. A tanulmányt a császári palotában II. Vilmos előtt is fel kellett olvasnia. Bebizonyosodott ugyanis, hogy a világ teremtése, a vízözön, az első emberpár büntetése stb. olyan ős szkíta (sumer) hitregék, amelyeket a babiloniak és az asszírok az ős szkítáktól vettek át, az izraeliták pedig a rokon szemitáktól örökölték.

Ez volt hát az első ismert szemita csavar hiteles története. Ezóta "tudja" az egész világ, hogy a csodálatos "sumer" nép találta fel az írást és rakta le jelenlegi kultúránk alapjait.

A valóság pedig a következő:
Jelenlegi tudásunk szerint!!!
I.e.3250- körül a folyamköz területére betelepült egy viszonylag alacsony növésű sötét hajú egyedekből álló népcsoport. Ezek a jövevények számunkra ismeretlen helyről érkeztek.

Ez a népcsoport intellektuálisan és technológiailag igen fejlett volt. Egy ragozó nyelvet beszéltek. Ismerték a kereket és ők használták először a kör 360 fokos felosztását. Fejlett matematikájuk volt. A tízes és hatvanas számrendszer kombinációját használták. Ők alkalmazták először az ékírást. Azt viszont nem tudjuk, hogy aki az írást feltalálta, az is az ős szkíta nép tagja volt-e, vagy nem, de azt már tudjuk, hogy az a csodálatos nép, amely jelenlegi kultúránk alapjait már i.e.3250-ben birtokolta - mint a folyamköz ősnépe - az az ős szkíta nép volt.


Az ős szkíták eredettörténetének kikutatása lehet a jövő nagy kihívása.

Ui.: "Magyar"
"Tudományos"

  Hozzászólások
#1 | Pitkin - 2011.04.28. 22:52:23
És a napokba látott napvilágot egy Buddha szobor is.

hungarianrealnews.com/images/news/buddha.jpg
#2 | Pitkin - 2011.05.01. 17:33:09
Egy újabb fénykép a szoborról!

hungarianrealnews.com/images/news/buddha_kozeli.JPG
#3 | balu998 - 2011.05.10. 09:40:33
Pitkin,
apróság, de fontos: HONNAN került elő a Buddha?

Sensei,
nagyon jó kis cikk, köszönöm. Amikor én anno olvasgattam a mezopotámiai ügyletekről - persze igencsak más kontextusban - fel is tűnt Oppert. Illetve az is, hogy bár az érdemei elvitathatatlanok, nem igazán propagálták, inkább mellékszereplőként bántak vele. Na most egy kicsit jobban megértettem. Hiába volt Oppert zsidó, a megállapításaiban nagyon érződik a tisztességes objektivitásra törekvés. A XIX sz. vége felé már azért jócskán beindult a cionizmus meg a hozzá kapcsolódó mindenfajta machinációk, többek között a történelem manipulálása. Ha ebben a közegben a zsidó Oppert mégse a zsidóság malmára hajtotta a vizet és jó tudós módjára ki is mondja amit bebizonyított, mégpedig, hogy a sumérok szkíták, meg pláne, hogy a török és a magyar nyelv a legközelebbi élő rokonsága (márpedig az ilyen irányú okosokodások már akkor se voltak divatban, ld. finnugor elmélet) akkor minden tiszteletet megérdemel.
#4 | Hegel - 2011.05.30. 18:44:10
Olyan érzésem van hogy Enlil és Enki sakktáblaként használja a földet rajta a sémi és skyta bábukat......eddig a fekete áll nyerésre.

Nemtudom mikor PI lelesznek gyakva mire gondol pontosan? ki és mikor merthogy náluk a fizikai erő eddig az nem kétséges.
Mi maximálisan elmén tuli erővel spiritualitással védhetjük meg hazánkat ami immár Palesztina no.2
#5 | Tulok - 2011.05.31. 09:33:26
Hegel! A "sötét" nem áll nyerésre, csak számunkra mutatja ezt a média, és saját helyzetünk, mert megint ütközőpont lett Magyarország. A "világos" nyugalma készteti a "sötétet"erre, mert a folyamatok egységesedést mutatnak, és gyengül a hatalma. A fizikai erő, csak ellenünk van náluk, de Magyarország csak ősiségében a világ legnagyobb országa, fizikailag nem is lehetne.

Balu! A Buddha Made in MFNK created by Jásdi Kiss Imre. A cikkel kapcsolatban: A felrakásával az volt a célom, mint minden hasonló információval. Tudatosítani, hogy elhazudott történelmünk megdöbbentően dicső valósága erőt ad, és erőt tud adni mindazoknak akikhez eljuttatjuk!
#6 | spartakusz - 2011.10.09. 11:57:52
Szevasztok!

Itt és most először írok - mindenkit szeretettel és szerénységgel üdvözlök. Amiért tollat ragadtam, illetve a billentyűket verem - egy ellentmondásnak látszó dolog feloldása - vagy egyről írunk tudunk...

Kedves Tulok - szememben nagyra értékelem munkásságodat, és ezt nem azért írom, hogy elbízd magad, tényként állapítom meg magamnak...
Kérlek beidézek két írást a tiédet és az enyémet amit már régen írtam - egyről írunk, vagy ez két különböző dolog. Kérlek válaszod az e-mail címemre küld el, vagy jelezd, hogy ide írtál.

a tiéd:

"Nézzük meg, hogyan történt ez a "csavar" és mit okozott az egyetemes nyelvészeti és történelemkutatások tekintetében.
A régészeti leletek között nagy számban kerültek elő ékírásos cseréptáblák. Fontos lett kikutatni, hogy az ékírásjeleknek mik a hangértékei, hogy azok szavakat, szótagokat, vagy csak hangzókat jelölnek?

Miután 1844-ben Henry Rawlinson (1810-1895) angol katona-diplomata lemásolta a behisztumi sziklafeiratot, majd Georg F. Grotefend (1775-1853) német középiskolai tanár megfejtette. A háromnyelvű felirat közül az ó-perzsa feliratok adták meg a kulcsot a babiloni ékírás és nyelv megfejtéséhez. Ennek alapján jutottak el az asszír ékírás és nyelv megfejtéséhez is. Csak ezek után vált lehetővé az ős szkíta (sumer) ékírás és nyelv megfejtése.

Az angol Georg Smith a kujundicsi palota romjai között Asszurbanapli könyvtárát, és ebben ős szkíta (sumer) szövegeknek asszír fordításait tartalmazó ékírásos táblák ezreit találta meg, melyeket ma a British Museum őriz. A cseréptáblák között olyanok is vannak, amelyek az ős szkíta (sumer) nyelv nyelvtanát írják le. Vannak szótárak, vannak olyanok, amelyek az ős szkíta (sumer) szavak értelmét és azok kiejtését magyarázzák. Ezen ékírásos cseréptáblák nélkül az ős szkíta (sumer) nyelvet talán sohasem sikerült volna megfejteni."

az enyém:


"Ez mellett tárgyi bizonyítékok sokasága legalább hetvenezer éves tárgyak, dolgok , piramisokban fellelhető ékírások, magyarékírások bizonyítanak. – az első nyelv a földön a Magyar volt. – melyre számtalan bizonyíték utal.
Közép-Amerikában talált aranylemezek-melyekre Magyarékírással VAN- lementve a tudás- a jövő nemzedéke számára … VAN egy Berossosi történetünk, aki a caldeusi cseréptáblákról másolta volna le amit lemásolt, a hivatalos történészek nem hittek neki, mert a táblákat nem találták, megvádolták, hogy a Bibliát másolta le szolgai módon . ez mondjuk könnyen érthető. mert Mózes után 1000.-évre rá írta. DE azonban egy különös érdekes véletlen folytán az utókor igazolta BEROSSOS történelmi hűségét – mert 1850-ben Layard angol tudós ásatásokat végzett NINIVE Asszíria fővárosa/ itt megemlíteném a XX.sz-ban történt ásatást is a siratófalnál, ahol ékírásos agyagtáblákat tártak fel – amit gyorsan visszatemettek ---miért ? / ISTAR istennő

tiszteletére épített város főhelyén /szumir neve Ghana az ősi víz nagy istennőjének főhelye/ ahol sok ezernyi írott agyagtáblából álló KÖNYVTÁRRA bukkantak Ez a világ legrégebbi könyvtára Íródtak : Krisztus születése előtt a hetedik században – ASZURBANIPÁL a nagy hódító idejéből való. A táblák között megtalálták azokat az eredet táblákat , amelyekről Berossos másolta le a vízözön meséjét, ezeket az eredeti táblákat George Smith fejtette meg és Accad Vízözön tanulmányában, ismertette.1872 George Smith egy újabb óriási szenzációval lepte meg a világot, Tanulmányában leírja, 12 ninivei tábla megfejtését – melynek köszönheti a világ a legősibb hőskölteményt -- Gilgames eposz évezredek után , újra az emberiség közkincsévé vált. Ennek a mondakörnek a főhőse Gilgames, Isdubár . LENORMAND híres archeológus szerint a nagy vadász NIMRÓD király , aki a bibliában és a magyar mondákban, mint legendás hős szerepel." stb.

szeretettel: id.Kiss László –
#7 | apacs46 - 2011.10.18. 09:44:54
Üdvözlök mindenkit!
A Nemzeti Hírhálón olvastam ezt a cikket. Ott az utóirat kicsit hosszabb volt, és a szerző neve is szerepelt. M.X. AVARIKUS - nak hívják és Magfilozófiai Társaság tagja.! : köszönöm
#8 | spartakusz - 2016.01.12. 19:08:06
SZEVASZTOK MA KAPTAM EZT AZ EMAILT:

Fwd: FW: Erős fenntertásaim lettek: Olyan "hazafias" témával ...
Beérkező levelek
x
Antal Ignácz

15:41 (1 órája)

címzett: titkos másolat: saját magam

... az elmúlt 5 évben még nem találkoztam, aminek a végén utolsó "érvként" nem TRIANON-nál kötöttek volna ki ...Sir Leonard Wolley archeológus professzor, aki egész kutatómunkás életét (közel 60 esztendőt) töltötte Mezopotámia-i ásatásokkal, a következőt mondta:

1939 óta kérelmezem a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy küldjön nekem egy​ magyar nyelvészt. A sumir nyelv - 7.000 éves volta dacára - ma is elképesztő​ egyezéseket mutat a mai magyar nyelvvel. Kutatásaim alapján tudom, hogy pl.​ nyelvtanát nézve a sumir nyelv 56 nyelvtani sajátosságából 53 megvan a mai​ magyar nyelvben. A török a második legközelebbi a sumirhoz, abban 34 van meg a​ fentiekből. Míg a török ​"unokaöcs​" fokon áll hasonlóság tekintetében​ a sumirral. A magyar mondhatni AZONOS, és egyenesági folytatása a sumir​ nyelvnek. Alapszavakat tekintve több mint 6.000 szógyök egyezik a sumir nyelvből a magyarral.

Megjegyezném, Sir Leonard Wolley professzor később eljött Budapestre, ahol​ magánúton megtanult magyarul, mivel soha semmi támogatást kutatásaihoz a Magyar​ Tudományos Akadémiától nem kapott. Sőt, az MTA elítélte őt, mondván ​- ​a MTA​ soha nem fogja elismerni, hogy a magyar nyelvnek bármi kapcsolata lenne​...Végezetül néhány érdekesség:

1) Embertani szempontból nézve az ún. finnugor népek embertanilag,​ azaz fajilag MONGOLOID népek. Szakálltalan, szőrtelen, sárga bőrszínű,​ ferdeszemű emberek. A magyar nép szakállas, fehér bőrű, kerek szemű.​ Azaz embertanilag semmi közünk nincs a finnugor népekhez.2) Népzenei szempontból: érdekes módon Bartók Béla Finnországban,​ Törökországban és Perzsiában végzett népzenei kutatásairól készült magyar​ nyelvű könyvét a MTA eltüntette még megjelenése idején, és mind a mai napig NEM​ hozzáférhető Magyarországon!

Ezt a könyvet angol nyelven a New Yorki közkönyvtárban bárki​ elolvashatja. A magyar ember meglepetéssel olvashatja benne a​ következőket: A Török és magyar népzene 75 % egyezést mutat Bartók Béla​ megállapítása szerint. A Perzsa és magyar népzene 42 % egyezést mutat. A Finn​ és magyar népzene 2 % egyezést mutat.​ Azaz népzenei szempontból minden bizonyíték arra mutat, hogy Török​ eredetű nép vagyunk.3) Nyelvi szempontból:

John Rawlinson a székely rovásírás alapján fordította le a Sumir írást.​ Lenormant (francia) kutató​ megállapította hogy a mai nyelvek közül a​ magyar áll a sumirhoz a legközelebb.

Sir Leonard Wolley megállapította, hogy a Sumir nyelv nyelvtanát nézve​ a Sumir nyelv 56 nyelvtani sajátosságából 53 megvan a mai magyar​ nyelvben. A török a második legköz lebbi a sumirhoz, abban 34 van meg a​ fentiekből. Míg a török -"unokaöccs"- fokon áll, hasonlóság tekintetében​ a sumirral, a magyar mondhatni AZONOS, és egyenesági folytatása a sumir​ nyelvnek. A alapszavakat tekintve több mint 6.000 szógyök egyezik a sumir​ nyelvből a magyarral.

Megjegyezném, Sir Leonard Wolley professzor később eljött Budapestre, ahol​ magánúton megtanult magyarul - mivel soha semmi támogatást kutatásaihoz a​ Magyar Tudományos Akadémiától nem kapott. Sőt, a MTA elítélte őt, mondván:​

"Az MTA soha nem fogja elismerni, hogy a magyar nyelvnek bármi kapcsolata​ lenne a sumirral. Nyelvi szempontból nézve tehát Angol, Francia tudósok szerint a Magyar nyelv​ mondhatni egyenesági leszármazottja a Sumir-nak."4) Régészeti bizonyítékok

A Tigris és Eufrátesz völgyében végzett ásatások során napvilágra​ került szobrocskák tanúsága szerint a sumir nép állatai - racka juh,​ pulikutya, kuvasz, komondor, ridegmarha kísértetiesen egyeznek a​ magyar nép állataival, rajtunk, magyarokon kívül SENKI másnak​ nincsenek ilyen állatai a világon.Említésre érdemes egy régészeti szenzáció is, Erdélyben Tatárlakán​ végzett ásatások során került napfényre több ezer égetett agyagtábla,​ melyeken sumir írás van, s éveken át tartó kutatások és kísérletek​ ​eredményeként a Francia Tudományos Akadémia a következőket állapította meg:​

1. Az Erdélyi tatárlaki ásatások során talált táblák 1.500 évvel​ régebbiek, mint az eddig talált legrégebbi Mezopotámiai agyagtáblák. A Francia​ Tudományos Akadémia ennek alapján kimondja, hogy az emberiség bölcsője és az​ emberi írásbeliség és kultúra NEM Mezopotámiában, hanem Európában, Erdélyben,​ ​kezdődött?2. Ezt később a Párizsi Nemzetközi Orientalista Kongresszus is​ elfogadta, ami igazi világszenzáció volt. S amit csak a nevében magyar sajtó,​ óriási egyöntetű lelkesedéssel ELHALLGATOTT. Én csak New Yorkban olvastam​ erről, Pesten a mai napig senki sem hallott erről egyetlen árva szót sem. Azaz, embertani, népzenei, nyelvészeti, és régészeti szempontból​ nézve, a finnugor elmélet, melyet ellenségeink dolgoztak ki​ lejáratásunkra, és magyarellenes propaganda céljára, egyszerűen​ VALÓTLAN elmélet.Ideje lenne hogy az MTA végre ne magyarellenes tevékenységre költse el a magyar​ lakosság pénzét. Példa nélkül áll a világon, hogy egy nemzet tudományos​ akadémiája arra költi el a nemzet pénzét, hogy nemzetellenes tevékenységet​ fejtsen ki, rombolván a magyar nemzeti tudatot, hamisítva a magyar​ ​ történelmet,​ s hivatkozási alapot nyújt ellenségeinknek (lásd. Trianon Június 4,1920)

Ezt az e-mailt egy Avast védelemmel rendelkező, vírusmentes számítógépről küldték.
www.avast.com


Ezt az e-mailt egy Avast védelemmel rendelkező, vírusmentes számítógépről küldték.
www.avast.com

ALAKUL EZ - MI A VÉLEMÉNYETEK?

TISZTELETTEL: ID. Kiss László

  Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

  Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Felülmúlhatatlan! Felülmúlhatatlan! 0% [0 szavazat]
Nagyon jó Nagyon jó 100% [1 szavazat]
Jó 0% [0 szavazat]
Átlagos Átlagos 0% [0 szavazat]
Gyenge Gyenge 0% [0 szavazat]

Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése


TÁMOGATÁS


PLAYER-1
PLAYER-2
PLAYER-3

Szavazás
Mikor foglalják el a zsidók teljesen Magyarországot?

Már elfoglalták...
Már elfoglalták...
44% [4 Szavazat]

Még 2018-ban.
Még 2018-ban.
0% [0 Szavazat]

2020-ig...
2020-ig...
0% [0 Szavazat]

Soha!
Soha!
56% [5 Szavazat]

Szavazatok: 9
Szavazáshoz be kell jelentkezni
Elindult: 2018.04.02. 17:17

Archívum